سفار ش انواع صبحانه شامل:

املت

عسل بوم آباد(شهدآباد)

کره محلی

شیر تازه گاو و گوسفندی

ماست چکیداه

گردو ارتکند

پنیر محلی

روغن زرد

سفارش ناهار و شام: 

قیمه

زرشک پلو با مرغ

ماهی کبابی تازه

قورمه سبری

ماکارونی

استانبولی با گوشت

چلو گوشت با گوشت تازه گوسفندی