غذای خانگی در روستای اورتکند

چنانچه مقصد گردشپری شما روستای زیبای ارتکند می باشد می توانید غذا و اقامت خود را به مل بسپارید
دور همی های دوستانه ، تورها و اردو های دانشجویی و دانش آموزی را با ما تجربه کنید و ار وعده غذایی خورد در روستای زیبای ارتکند لذت ببرید.